Kwaliteit & veiligheid

De thema’s kwaliteit en veiligheid staan hoog op de agenda bij Adelante. Als cliënt moet u kunnen rekenen op goede zorg, in een veilige omgeving waarin u zich gekend en welkom voelt. Omdat wij dit belangrijk vinden, blijven wij onze kwaliteit en veiligheid van behandeling en zorg voortdurend toetsen en meten.

Uitgangspunt hierbij is een continue verbetering van zorg, onder het motto “Wie goed wil zijn, moet beter worden”.

Cliëntervaringen

Binnen Adelante is veel aandacht voor de ervaringen van onze cliënten en bezoekers. Deze ervaringen zijn immers de spiegel van de kwaliteit van de door ons geleverde zorg en behandeling. Daar waar de cliënt ervaart dat het beter kan, onderzoeken wij wat wij daaraan kunnen doen. Adelante is ook verplicht deel te nemen aan metingen van cliëntervaringen. De branche en het zorgkantoor toetsen of dit gebeurt conform de afspraken. Lees meer en bekijk onze cliënttevredenheidsrapportages op de pagina cliëntervaringen.

Klachten en complimenten

Als Adelante streven we continu naar het verbeteren van onze zorg. Dit betekent dat wij zorgvuldig omgaan met klachten. Meer over onze klachtenregeling vindt u hier.

Tevens stellen wij het op prijs als u goede ervaringen met ons deelt. 

Rapportage kwaliteit en veiligheid

We houden als Adelante op diverse manieren zicht op de kwaliteit van onze zorg. We maken hierbij gebruik van diverse meetinstrumenten. Op basis daarvan maken we verbetervoorstellen en voeren deze uit. We rapporteren hierover in deze rapportage Kwaliteit en Veiligheid

Calamiteitenrapportage

Omdat Adelante het belangrijk vindt om transparant te zijn over incidenten, calamiteiten en de verbetermaatregelen publiceren wij de jaarlijkse calamiteitenrapportage via onze website.

U vindt de rapportage over 2022 hier.

Kwaliteitscertificaten

Dit blijkt onder andere uit de diverse kwaliteitscertificaten die door DNV GL aan Adelante (alle locaties) zijn toegekend. Adelante heeft het ISO 9001-2015 certificaat voor het kwaliteitsmanagement systeem (KMS), NEN 7510 certificaat voor informatiebeveiliging, en het NEN 8009-2018 certificaat voor het Veiligheidsmanagement systeem (VMS) voor alle locaties van Revalidatie, Wonen, Intensieve Kindzorg en Audiologie & Communicatie. Een organisatie met deze keurmerken heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant altijd centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.

Wet op Kwaliteit van Zorginstellingen en Wet BIG

De Wet op Kwaliteit van Zorginstellingen verplicht zorginstellingen tot het bieden van verantwoorde zorg. Onder andere door het inzetten van deskundig en vakbekwaam personeel. De Wet BIG bewaakt en bevordert de kwaliteit van de beroepsuitoefening en beschermt zorgvragers tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Alleen bevoegde en bekwame zorgverleners zijn in het BIG-register opgenomen. Adelante heeft de BIG-registratie van alle binnen de organisatie werkzame zorgverleners gecontroleerd.

U kunt de zorgverlener die u behandelt, opzoeken in het
BIG-register.

Meer weten over het doel en de inhoud van de wet BIG? Bezoek dan de website van het BIG-register.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Op 1 juli 2013 is een wet, die toeziet op een verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, in werking getreden. Organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaars die beroepshalve te maken hebben met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn verplicht om over een meldcode te beschikken en het gebruik ervan te bevorderen. Adelante heeft een meldcode die is afgeleid van het door Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verstrekte ‘Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling’.

Meer informatie: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vrijheidsbeperkende maatregelen

We streven bij Adelante naar veilige zorg met respect voor de autonomie en de vrijheid voor de cliënt. Soms kan het gedrag (bewust of onbewust) van de cliënt een gevaar of nadeel opleveren voor de cliënt zelf of diens omgeving. Daarom kan het noodzakelijk zijn om vrijheidsbeperkende maatregelen toe te passen. In deze folder vindt u informatie over de vrijheidsbeperkende maatregelen en het geven van toestemming.

Privacyreglement

Iedereen heeft recht op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer.

Om die bescherming te waarborgen geeft de privacywetgeving (Algemene verordening gegevens bescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG) aan hoe we moeten omgaan met persoonsgegevens, wat de rechten zijn van degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt en wat de plichten zijn van degene die met de gegevens werkt.

Binnen Adelante werken we met persoonsgegevens van patiënten, cliënten, leerlingen, (verder in dit reglement aangeduid met de term cliënt), medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en sollicitanten. Met het privacyreglement willen we inzicht geven in de manier waarop wij met gegevensverwerking omgaan.

Meer informatie leest u hier.

Huisregels en gedragsregels

Adelante heeft in een aantal huisregels/gedragsregels verwoord wat wij van u verwachten en wat u van ons mag verwachten. De gedragsregels zijn bedoeld voor medewerkers, cliënten en bezoekers. U treft deze regels ook aan in onze centrale hal in Hoensbroek.

We behandelen elkaar met respect in een veilige omgeving. Discriminatie, seksuele intimidatie, agressie, geweld en bedreiging accepteren wij niet. Wij gaan dus niet akkoord met het achterstellen van elkaar op grond van uiterlijk, geslacht, leeftijd, gedrag of geloof. Ook opmerkingen, gebaren, aanrakingen of pressie van seksuele aard staan wij niet toe. Alle vormen van verbale en fysieke agressie, geweld, intimidatie en wapenbezit accepteren we niet.

We beschermen de privacy van onze cliënten, bezoekers en medewerkers. Maak en verspreid geen foto’s, films en geluidsopnames zonder uitdrukkelijke toestemming van alle betrokkenen. Foto’s en films voor publicatie mogen alleen gemaakt worden na toestemming van Adelante team Communicatie.

Iedereen die zich in Adelante bevindt blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigendommen. Wees ook zorgvuldig met de eigendommen van andere mensen en met die van Adelante. Maak niets onnodig vuil of kapot. Eigen u geen spullen toe die van een ander of van Adelante zijn.

Bij alle locaties van Adelante geldt zowel binnen als buiten een algeheel rookverbod, ook voor de elektrische sigaret. 

Onder invloed van alcohol zijn is bij Adelante verboden. Gebruik van drugs en/of het onder invloed zijn van drugs is niet toegestaan.

Huisdieren mogen niet mee naar binnen, met uitzondering van de (herkenbare) hulphond.